”Bagis Oaser” – nu med en detaljerad beskrivning av Utopias plan

OBS! Sedan 10 oktober finns det ett särskilt inlägg där man kan diskutera alla byggplaner i Bagis. Diskutera gärna här: bagisbloggen.se/byggplaner

Förra inlägget om planer på hur Bagarmossen och Skarpnäck skulle kunna byggas ihop innehöll inte så mycket mer information än det man kunde läsa på arkitektkontoret Utopias hemsida. Bagisbloggen tog kontakt med Utopias vd Emma Jonsteg och fick en massa intressant information. Mer om detta nedan. Först ett litet klargörande. Detta är ett av tre förslag som tagits fram på uppdrag av Stockholms Stad. Ytterligare två arkitektkontor lär ha tagit fram förslag (UPPDATERAT: Förslag 2 hittar ni här >>). Bagisbloggen ska försöka få tag i ansvarig på Stadsbyggnadskontoret och hoppas få reda på hur ”tävlande” förslag ser ut, samt om själva processen. Hur ser framtiden ut? Hur långt in i framtiden är dessa visioner tänkta att förverkligas?

OBS! Upprepar mitt förtydligande: Detta är ETT förslag av flera. Förutsättningarna (plats och att det ska inkludera en bilväg) har givits av Stockholms stad. Har ni kommentarer på detta förslag, kommentera gärna nedan. Vad dessa olika förslag sedan leder till är ett politiskt beslut.

UPPDATERING: Nu ligger en utförlig variant av förslaget uppe på Utopias hemsida >>

Förslaget Bagis Oaser:

Bagisbloggen har som sagt fått ett förtydligande av tankarna kring Utopias förslag på en länk mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Här nedan har vi låtit publicera Utopias tankar kring sitt förslag rakt av. Riktigt intressant läsning:
Huvudidé: Förslagets huvudidé bygger på att skapa ett nytt område med höga arkitektoniska ambitioner och ett tydlig idé om kvalitet, något som på flera ställen idag lyser med sin frånvaro vid nyproduktion. Vårt område består av ett antal förtätningspunkter, oaser. Oaserna innehåller bostäder, verksamheter, service, parker och andra aktiviteter och är inplacerade utifrån naturens och landskapets förutsättningar. Bagis Oaser får en särpräglad identitet och blir ett nytt tillskott till platsen som i sig bildar den sammankoppling Stockholms stad efterfrågar.
Tanken med stadsplanen är att låta natur och bearbetade ytor mötas med en tydlig gräns. På detta sätt skapar vi ett område med naturen in på knuten samtidigt som oasernas täta struktur ger en mer urban och anlagd karaktär. Vi vill åstadkomma ett område som kombinerar stadslivets fördelar med det naturnära boendets kvalitéer. Vårt förhållningssätt ger en hållbar stadsdel där markytans användning maximeras och ingrepp i naturen minimeras. Genom att låta naturen möta oaserna slipper vi även de ”mellanrum” som idag präglar förorten och skapar en gles och otrygg struktur. Oaserna är sju till antalet, fyra är exploaterade med byggnader och resterande tre utgörs av parkmark med inslag av lekytor och aktiviteter. Inom området föreslår vi även en ny förskola.
Skarpmossevägen: En vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck bör i första hand prioritera lokala förflyttningar och inte ses som en genomfartsled. Skarpmossevägen är en lokalgata som knyter ihop Bagarmossen och Skarpnäck, den slingrar fram genom tomten och binder samman oaserna och de sparade landskapselementen. Gatan är underordnad landskapet, med det menar vi att värdefull natur så som välutvecklade träd samt hällar och berg i dagen sparas. Detta ger den kurviga dragningen vilket skapar en visuellt upplevelserik resa samtidigt som hastigheten hålls nere vilket givetvis är positivt för såväl miljön som för säkerhet och buller. Hastighetsbegränsningen för vägen är 30 km/h.
Oaserna: Oaserna består av byggnader, trädgårdar, parkytor, platser och ett flertal smitvägar dem emellan. Karaktären på oaserna kan liknas vid småstadens gytter av gator och torg. Runt oaserna går en anlagd gångväg som möter den orörda naturen. På så sätt är naturen väldigt närvarande i oaserna och bildar en fond till bostadsbebyggelsen. Byggnaderna består av smala längor i varierande längder och höjder. Husen är alltid orienterad i nord-sydlig riktning för att ge optimala ljusförhållanden till både bostäder, gaturum och trädgårdar. Stadsrummet är varierat och omsorgsfullt gestaltat. Inga ytor lämnas obearbetade, det finns en tanke om funktion för de olika rummen inom oaserna. Det går att köra inom oaserna men all biltrafik sker på de gåendes villkor. Oaserna innehåller inga traditionella gator. De hårdgjorda ytorna förses med markbeläggning som markerar körbara fält och allmänna platser. Ett antal parkeringsplatser är lokaliserade i anslutning till vissa fastigheter. Merparten av parkeringen sker i garage under oaserna och parkeringsnormen inom område är 1,0 plats/bostad. Utöver boendeparkering finns ett antal gäst- och handikapplatser.
Bagarmosseskogen: Eftersom Bagarmosseskogen ligger som en grön kil mellan Bagarmossen och Skarpnäck och det är angeläget att bevara den gröna strukturen mellan respektive stadsdel och inte bygga igen landskapsrummet. Däremot tror vi att det är viktigt att ta hand om platsen och skapa ett omhändertaget och attraktivt naturrum. Vi föreslår att den oas som placeras i Bagarmosseskogen ges en grön och allmän karaktär. Denna oas kallar vi ovalen. Ovalen kan med fördel förses med aktiviteter som saknas inom området och bli en målpunkt att ta sig till för boende i närområdet. Vi föreslår att ovalen fylls med ett utomhusbad och till exempel odlingslotter. Idag finns ett café inom området som med fördel kunde utöka sina öppettider och i anslutning till oasen ligger en populär parklek.
Service och lokaler: De långsiktiga effekterna av att knyta ihop Bagarmossen och Skarpnäck går inte att i detalj förutse idag, därför är det viktigt att planen tål ett flexibelt användande. Längs med Skarpmossevägen utformas bottenvåningarna på ett sätt så att de även kan användas till andra funktioner än som bostad, t ex som kontor eller butik. Där Skarpmossevägen möter Rusthållarvägen innehåller samtliga bottenvåningen lokaler.
Flerboradhus: I förslaget har vi infört en ny och unik bostadstyp som är en kombination av flerbostadhus och radhus/villor, ett flerboradhus. Det vill säga inom en och samma byggand förekommer både radhus och lägenheter. Kommunen har uttryckt ett önskemål om att platsen skall förses med både flerbostadshus och enfamiljshus och vi ser flera fördelar med att blanda dessa bostadtyper i en och samma byggnad. Vårt bostadshus bryter mot dagens bebyggelsemönster med punkthus, lamellhus, radhus och villor i separata grupperingar och möjliggör för fler antal människor med olika preferenser och ekonomiska förutsättningar och bosätta sig i området. Det skapar en mer social hållbar miljö där alla byggnader behandlas lika oavsett boendeform.
Tanken med flerboradhusen är inte att skapa formmässigt anonyma byggnader som smälter in mot bakgrunden. Tanken med utformningen är i stället att skapa byggnader som genom sin skala, formspråk och materialval passar in i området utan att bli för påträngande eller ”skrikiga”, samtidigt som de har ett tydligt estetiskt uttryck och är intressanta och tilltalande i sig själva. Situationsplanen och bostädernas form ger vårt område ett unikt uttryck och markerar därmed en ny årsring mellan Bagarmossen och Skarpnäck, med sociala och ekologiskt hållbara förtecken och en samtida arkitektur.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...