Uppdaterat: Bagarmossen ♥ Skarpnäck – Stadsbyggnadsnämndens beslut

Uppdaterat: Sedan denna text skrevs har Stadsbyggnadsnämnden sammanträtt. Protokollet justeras och offentliggörs den 1 november. Enligt uppgifter till Bagisbloggen följde nämnden Stadsbyggnadskontorets förslag med tillägget:

Sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäcks gård ska förtydligas och stärkas. Det är dock viktigt att detta ej sker på bekostnad av de stora rekreationsvärden som idag finns i det naturområde som är beläget mellan de båda stadsdelarna. Därför ska programarbetet inte i detta skede förutsätta skapandet av en bilförbindelse/gata mellan stadsdelarna.

Frågan om vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck är alltså inte given.
 Nedanstående inlägg skrevs två dagar innan mötet:

Nu på torsdag, den 20 oktober, samlas Stadsbyggnadsnämnden. På dagordningen står bland annat att ta ställning till den Start-promemoria som Stadsbyggnadskontoret satt samman och som handlar om att bygga ihop Bagarmossen och Skarpnäck (du hittar den och hela processen här >>). I promemorian kan man läsa om bakgrunden, stadens översiktsplan ”Promenadstaden” och hur Stadsbyggnadskontoret gav tre arkitektbyråer i uppdrag att ta fram förslag på hur Bagarmossen kan byggas samman med Skarpnäck (något återkommande besökare på Bagisbloggen knappast kan ha missat).

Så här skriver Stadsbyggnadskontoret i Pm:et apropå förslagen:

Alla förslagen har goda idéer att inspireras av i en kommande detaljplanering av området. Staden gav Rundquist & Nivå i uppdrag att göra en komplettering av sitt förslag, för att använda som underlag i fortsatta diskussioner samt för att ge en indikation på en rimlig exploateringsgrad.

Förslaget visar en fin anpassning till Bagarmossens bebyggelsestruktur, det åskådliggör hur man kan hantera höjdskillnader vid skolan samt möjliggör en mängd olika sätt att utveckla översiktsplanens samband mellan Bagarmossen och Skrapnäcks gård. Ett programarbete ska studera hur konkreta kopplingar skulle kunna ske mellan stadsdelarna, samt innehållet i sambandet, särskilt i den södra delen.

I PM:et kan man också läsa om tankarna kring behovet av en väg, och det hänvisas till såväl en Trafikutredning (ladda ner pdf här) och en Landskapsanalys (ladda ner pdf här). I utredningarna finns tre utredda sträckningar, där den ”mittersta” är den som föreslås av Stadsbyggnadskontoret (se skissen ovan). Den verkar också ha minst miljömässiga konsekvenser enligt Landskapsanalysen, även om:

En ny väg genom Bagarmosseskogen har stor påverkan på värden för rekreation och landskapsbild oavsett alternativ, främst för att en ny väg skär av det sammanhängande grönstråket och blir ett väl synligt ingrepp.

På torsdag ska Stadsbyggnadsnämnden alltså sammanträda och de det beslutar är om Stadsbyggnad ska fortsätta arbetet och utveckla planerna. Det finns alltså fortfarande tid att påverka och, som det framgår av pm:et, är det också önskvärt att alla vi som påverkas faktiskt engagerar oss i frågan. Det är med glädje Bagisbloggen finner följande avsnitt i detta start-pm:

Allmänhetens engagemang
Intresset för de parallella arkitektuppdragen har varit stort bland medborgarna i närområdet. Frågor, kritik och idéer för fortsatt arbete har strömmat in till kontoret och kommunicerats genom bloggar, föreningsaktiviteter och i lokaltidningar.
Stadsplanering i området engagerar och intresserar, varför en planprocess i programskedet skulle kunna vinna mycket på att föras i dialog med medborgarna.

Dialogen har börjat. Diskutera gärna planerna här:

bagisbloggen.se/byggplaner

 

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...