Trafikkontoret: Positivt med bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Nu har Trafikkontoret gjort sitt utlåtande angående planerna på att bygga ihop Bagarmossen och Skarpnäck (läs mer om detta här). I denna plan skrivs det att projektet inte förutsätter en bilväg. I Trafikkontorets remissvar understryker de däremot att en väg är önskvärd. Så här sammanfattar de sina slutsatser i frågan:

Kontoret ser ur trafiksynpunkt positivt på förslaget att förbereda för en framtida vägförbindelse mellan Bagarmossen och det övergripande huvudgatunätet, då Sockenvägen är den enda förbindelsen däremellan i dagsläget och skulle behöva avlastas. Sockenvägen ingår i huvudgatunätet och är starkt trafikerad med upp till ca 10 000 fordon per dygn. Korsningen med Gamla Tyresövägen är överbelastad med köbildning under vissa delar av dygnet. Kontoret bedömer att en vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck i föreslaget läge endast skulle medföra en marginell ökning av den totala biltrafiken i området, medan avlastningen av Sockenvägen enligt en tidigare gjord trafikutredning skulle uppgå till ca 2-3 000 fordon per dygn, d.v.s. uppemot 30 %.

Eftersom området är mycket viktigt för såväl den biologiska mångfalden som för människors rekreation är det viktigt att en eventuell framtida vägförbindelse inte blir en barriär genom området. Den måste utformas med stor omsorg med detta i beaktande.

Kontoret anser att en ny gatukoppling bör utredas i samband med förslag till ny bebyggelse för att skapa bästa möjliga lösning. Det är viktigt att skapa ett långsiktigt hållbart gatunät som uppfyller promenadstadens intentioner. I programmet föreslås att en övergripande trafikutredning ska göras avseende trafikförsörjningen till/från Bagarmossen. Kontoret tycker att detta är en god idé, som bör samordnas med programarbetet.

Kontentan är alltså: bygg gärna bilväg men utred lite till så att vägen inte ”blir en barriär i området”. Vad en sådan utredning kan leda till ger inte remissvaret några ledtrådar till. Tankar som tidigare dryftats i kommentarer på denna blogg är möjligheten att gräva ner vägen. En minst sagt kostsam affär, men menar de allvar, kanske det är en väg att gå.

Trafikkontoret har också synpunkter på landskapsanalysen i förslaget:

Programmet beskriver översiktligt den landskapsanalys som gjorts för området. Kontoret förstår programmets motiv till att förstärka sambandet mellan stads­delarna genom ny bebyggelse och ser att det är fullt möjligt att bygga på platsen. Kontoret anser dock inte att utförd landskapsanalys berör det öppna parkrummet i tillräcklig omfattning. Kontoret ser att delområde 4 är särskilt komplicerat och skulle behöva studeras närmare, eftersom kvarteren där kommer att förändra landskapsbilden påtagligt då de ligger mitt i det öppna parklanskapet mellan skogen och bebyggelsen. Kontoret anser att det öppna parkrummet i möjligaste mån bör bibehållas. I det fortsatta arbetet tycker kontoret därför att det vore intressant att studera om det eventuellt är möjligt med en annan bebyggelse­utbredning intill naturområdena (skogen). Kontoret medverkar gärna i ett sådant arbete.

Remissvaret från Trafikkontoret (hela hittar du här) tas upp den 10 december i Trafiknämnden.

Bagisbloggen har träffat både förespråkare och motståndare till vägen. Bland förespråkarna märks bland annat de som bor längs den hårt trafikerade Sockenvägen. Bland motståndarna främst Bagis- och Skarpnäcksbor som värnar om den gröna kilen. Flera är också oroade över att Trafikkontorets datorsimulationer av trafikströmmar är förenklad och bara utgår från nuvarande trafikmängd.

Det har nyligen startats en Facebooksida som samlar all information om exploateringen av den gröna kilen: https://www.facebook.com/BagarmossenSkarpnack  Den drivs av motståndare till exploateringen, men kan även vara intressant för de med annan åsikt i frågan.

 

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...